Organizator:

Europejska Karta Energii Słonecznej

Podziel się

Przedstawiciele 23 rządów krajów członków UE, w tym rząd RP oraz firmy przemysłowe branży fotowoltaicznej, w tym spółka GigaPV realizująca zainicjowany przez IEO projekt budowy fabryki ogniw fotowoltaicznych podpisali Europejską Karta Energii Słonecznej.

Tłumaczenie dokumentu na język polski można pobrać tutaj.

Zgodnie uzgodnionym dokumentem zainteresowane strony – Komisja, państwa członkowskie i przedsiębiorstwa działające w europejskim łańcuchu wartości fotowoltaiki – powinny zadbać o to, aby transformacja energetyczna i europejskie cele przemysłowe szły w parze, przyspieszając wdrażanie OZE i jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo dostaw dla UE poprzez wspieranie konkurencyjności sektora i miejsc pracy, które tworzy w UE.   Karta na być wsparciem dla branży energetyki słonecznej w jej wkład o osiągnięcie unijnego celu na rok 2030, jakim jest co najmniej 42,5% udziału energii odnawialnej, przy ambicjach osiągnięcia 45%. Będzie wymagało dalszego przyspieszenia wdrażania energii odnawialnej, w tym energii słonecznej, w szczególności, jeśli chodzi o zdecydowanego zwiększenia do 2030 r. zdolności produkcyjnej przemysłu UE w zakresie strategicznych technologii neutralnych emisyjnie, w tym fotowoltaiki.

Prezes IEO Grzegorz Wiśniewski zwraca uwagę na instrumenty które mają służyć wdrożeniu ww. celów komentując znaczenie karty dla rozwoju fotowoltaiki w Europie w Polsce. „Kluczowe w realizacji tych przedsięwzięć będzie szybkie uruchomienie takich instrumentów jak: tymczasowe, kryzysowe ramy pomocy państwa dla projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto (TCTF), Funduszu Odbudowy i Odporności (KPO) oraz najnowszego instrumentu  – rozporządzenia  o przemyśle o zerowej emisji netto (NZIA), który wprowadzi pozacenowe kryteria  wsparcia dla technologii o wysokim local content w ramach aukcji na energię OZE i innych systemów wsparcia”.

Już 25 kwietnia zostało zatwierdzone przez Parlament Europejski Rozporządzenie NZIA. Zakłada osiągnięcie unijnej zdolności produkcyjnej w zakresie strategicznych technologii neutralnych emisyjnie, w tym fotowoltaiki, na poziomie co najmniej 40% rocznych potrzeb do 2030 r. NZIA zawiera konkretne środki, takie jak przyspieszone wydawanie pozwoleń czy ułatwianie dostępu do rynku poprzez stosowanie kryteriów pozacenowych w zamówieniach publicznych, aukcjach energii odnawialnej i innych systemach wsparcia.

źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej