Regulamin akredytacji

REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI PRASOWYCH

A. Rodzaje akredytacji:

MTP stosują dwa rodzaje/typy akredytacji

 • akredytacje czasowe - umożliwiające wejście jedynie na odbywające się w określonym terminie tragi
 • akredytacje stałe - umożliwiające wejście na teren targów przez cały sezon targowy (wiosenny lub jesienny)

Akredytacja ważna jest wyłącznie z legitymacja prasową lub zaświadczeniem z redakcji/agencji i dowodem tożsamości.

B. Zasady przyznawania i wydawania akredytacji:

 1. Akredytacje stałe i czasowe przyznawane są nieodpłatnie .
 2. Akredytacje prasowe czasowe przyznawane są na podstawie wniosków akredytacyjnych
 • wypełnionych na formularzach na stronach http://www.mtp.pl/
 • przesłanych mailem na adres press
 • wysłanych faksem na numer 061 869 29 62
 • złożonych ustnie, osobiście w punkcie akredytacyjnym.
 1. Akredytacje stałe przyznawane są z inicjatywy pracowników MTP dziennikarzom aktywnie uczestniczącym w targach w sezonie wcześniejszym. Wydanie stałej akredytacji nie wymaga złożenia wniosku akredytacyjnego.
 2. Akredytacje wydaje się wyłącznie dziennikarzom mediów zarejestrowanych sądownie i posiadających osobowość prawną oraz oficjalnym serwisom internetowym.
 3. Akredytacje czasowe wydaje się tylko i wyłącznie osobiście na podstawie ważnej legitymacji prasowej lub zaświadczenia o współpracy z redakcją. Do wydania akredytacji nie wystarczającą jest legitymacja potwierdzająca przynależność do związku bądź stowarzyszenia dziennikarskiego.
 4. Akredytacje czasowe można odbierać najwcześniej 3 dni robocze przed targami, na jakie zostały przyznane najpóźniej w ostatnim dniu targów do godziny 15.00.
 5. Akredytacje stałe są wysyłane pocztą na bezpośredni adres dziennikarza.
 6. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich akredytacja musi być umieszczana przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych.
 7. Osoby akredytowane przebywające na terenie MTP zobowiązane są stosować się do zaleceń służb porządkowych i regulaminu MTP.
 8. MTP maja prawo unieważnić akredytację prasową w przypadku naruszenia przez osobę akredytowaną regulaminu MTP.

C. Korzyści z otrzymania akredytacji:

 1. Akredytacja czasowa upoważnia dziennikarzy do wejścia na teren MTP na dane wydarzenie targowe wyraźnie zaznaczone na blankiecie akredytacyjnym oraz na konferencje, seminaria
  i warsztaty odbywające się w czasie targów z zastrzeżeniem konferencji/seminariów/wydarzeń na które obowiązują imienne zaproszenia.
 2. Akredytacja stała upoważnia do wejścia na teren MTP w trakcie trwania wszystkich wydarzeń targowych.
 3. Akredytacje stała i czasowa MTP upoważniają do nieodpłatnego otrzymania karty wjazdowej, pozwalającej wjechać samochodem na teren targów.
 4. Dziennikarz akredytowany może otrzymać nieodpłatnie w Centrum Prasowym materiały związane z targami (katalog targów, program targów, biuletyny informacyjne, płyty z fotografiami - te ostatnie od 2. dnia targów).
 5. W celu ułatwienia pracy dziennikarzom MTP zapewnia w Centrum Prasowym dostęp do komputerów podłączonych do Internetu, drukarki czy faksu.
 6. Dziennikarze korzystający z usług Centrum Prasowego mogą skorzystać z nieodpłatnych napojów (kawa, herbata, woda mineralna).
 7. Do dyspozycji akredytowanych dziennikarzy pozostają pracownicy Centrum Prasowego, służący wszelką pomocą w nawiązaniu kontaktów z wystawcami targów, a także w udostępnieniu informacji dotyczących ekspozycji.
 8. MTP zapewnia także pomoc przy rezerwacji hoteli, jednak zastrzega sobie konieczność zgłoszenia takiej potrzeby 7 dni wcześniej.
[ Wstecz ]
Partnerzy Medialni

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact